Ogłoszenia Dziekanatu

Zaproszenie do odbycia praktyk

Oferta skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjenta oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Dnia 23 kwietnia 2021 roku odbyła się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Uroczystość 100-lecia nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie, połączona z XIV Międzynarodową Konferencją Zachód – Wschód, pod patronatem honorowym JM Rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga.

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego powitała zgromadzonych w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM oraz uczestniczących w obchodach w formie online. 

Spotkanie obecnością zaszczycili JM Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, prorektorzy: prof. Marek Kuch, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Wojciech Lisik oraz prof. Paweł Włodarski. Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk powitała również przedstawicieli poszczególnych wydziałów: prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. Anetę Nitsch-Osuch, dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joannę Kolmas, dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr. hab. Mariusza Gujskiego i dziekana Wydziału Medycznego dr. hab., prof. WUM Dariusza Białoszewskiego oraz władze kanclerskie: Wojciecha Orła i Mariusza Antoniaka. 

Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wojewoda Mazowiecki dr Konstanty Radziwiłł, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, dyrektor UCK WUM Anna Łukasik, prezes spółki Centrum Medyczne WUM Justyna Mieszalska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Dariusz Paluszek, prezes Towarzystwa Warszawskiego Lekarskiego prof. Jerzy Jurkiewicz, rektorzy i prorektorzy WUM poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Marek Krawczyk, prof. Mirosław Wielgoś, prof. Andrzej Członkowski, prof. Renata Górska i prof. Marek Kulus oraz prof. Hubert Wanyura, prof. Andrzej Kukwa i prof. Lidia Chomicz, a także redaktor naczelna Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” prof. Dagmara Mirowska-Guzel i dr Adam Tyszkiewicz, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM.

JM Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong w swoim wystąpieniu przekazał wyrazy uznania dla całej społeczności Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i na ręce dziekan prof. Doroty Olczak-Kowalczyk wręczył list z podziękowaniami za rozwój Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i wszystkich instytucji, które poprzedziły jego powołanie w roku 2012. Następnie przybliżył historię nauczania stomatologii akademickiej w przeciągu 100 lat, tj od powstania w roku 1920 Państwowego Instytutu Dentystycznego, aż do czasów obecnych. Zaznaczył, że jej rozwój nie byłby możliwy bez zaangażowania, trudu i wytrwałości wielu wspaniałych postaci polskiej stomatologii, bez wielkiego oddania rozwojowi stomatologii i kształceniu kolejnych pokoleń lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych. JM Rektor podkreślił, że absolwenci Wydziału uzyskują najlepsze w kraju wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia studentów w uczelni warszawskiej i dodał, że jest to zasługa „niezwykłych Postaci, które Warszawską Stomatologię Akademicką tworzyły i nadal rozwijają.”.

JM Rektor prof. Zbigniew Gaciong wręczył Medale im. dr. Tytusa Chałubińskiego, będące wyrazem wdzięczności społeczności akademickiej naszej uczelni dla znacznego wkładu uhonorowanych osób w rozwój kliniczny, naukowy i dydaktyczny warszawskiej stomatologii akademickiej, jak również całego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Medale otrzymali obecni na uroczystości prof. Hubert Wanyura – prodziekan Oddziału Stomatologicznego I WL (1999-2005), prof. Renata Górska – dyrektor Instytutu Stomatologii (2002-2005), prodziekan Oddziału Stomatologii I WL (2005-2012) oraz prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – dyrektor Instytutu Stomatologii (2009-2012), prodziekan Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (2012-2020). Medalami zostali również uhonorowani prof. Leszek Kryst – dyrektor Instytutu Stomatologii (1973-1981), prodziekan Oddziału Stomatologicznego I WL (1972-1975), prof. Janusz Komender – prodziekan Oddziału Stomatologicznego I WL (1975-1981) i prof. Maria Szpringer–Nodzak – zastępca dyrektora Instytutu Stomatologii (1993-1994), a następnie dyrektor Instytutu Stomatologii (1994-1999).


Wojewoda dr Konstanty Radziwiłł  w swoim wystąpieniu  zwrócił uwagę na  Dokonania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako jednej  z wiodących placówek naukowych i dydaktycznych oraz  podziękował za to, że jest to jedno z najlepszych miejsc do kształcenia, nie tylko w Polce, ale i Europie, a absolwenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego są cenionymi specjalistami.

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz podziękował wszystkim stomatologom i pogratulował jubileuszu, a na ręce dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Doroty Olczak-Kowalczyk złożył podziękowanie i wyraz wdzięczności za pracę stomatologów.

 Następnie prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Agnieszka Mielczarek odczytała list gratulacyjny przesłany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Listy gratulacyjne przesłali również Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia i prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Marzena Dominiak.


Obchodom jubileuszowym przewodniczyła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan dwóch poprzednich kadencji Wydziału, która przedstawiła w postaci prezentacji stuletnią historię nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie, począwszy od Państwowego Instytutu Dentystycznego, poprzez Akademię Stomatologiczną, Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Lekarskiego AM, Instytut Stomatologii, aż po samodzielny Wydział Lekarsko-Dentystyczny, który w roku 2019 zmienił nazwę na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Wśród prelegentów wystąpił także dr Janusz Zawadziński, pasjonat historii medycyny, który przybliżył dzieje Akademii Stomatologicznej. Swoimi wspomnieniami o ojcu prof. Marianie Górskim, który wniósł ogromne zasługi w rozwój chirurgii szczękowej i stomatologicznej, podzielił się rektor Akademii Medycznej w latach 1996-1999 prof. Andrzej Górski.

W tej części Uroczystości nastąpiło przekazanie do Muzeum Historii Medycyny WUM dokumentu, będącego  w posiadaniu Wydziału, posiadającego wartość historyczną, oryginału aktu erekcyjnego Akademii Stomatologicznej z 1939 r. Ceremonii przekazania dokonała dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. Dorota Olczak-Kowalczyk przy obecności dr. Janusza Zawadzińskiego oraz dr Adama Tyszkiewicza Dyrektora Muzeum Historii Medycyny WUM.


Na zakończenie  Uroczystości obecna dziekan prof. Dorota Olczak-Kowalczyk podziękowała prof. Elżbiecie Mierzwińskiej-Nastalskiej za wiele lat pracy najpierw jako dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  i następnie Lekarsko-Stomatologicznego oraz za trud włożony w przygotowanie Uroczystości.

W drugiej  części konferencji  wysłuchano wykładów wygłoszonych przez dr hab. Annę Wójcicką z Warsaw Genomics Sp. z o.o i Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie - „Co kryje się w naszych genach?”, następnie prof. Beatę Kawalę z Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu - „Czas w ortodoncji – kiedy za późno jest wciąż za wcześnie” oraz Janusza Szulika z Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska – „Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

 

      W setną rocznicę powołania Państwowego  Instytutu Dentystycznego i 100-lecie nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie, kultywując pamięć o początkach akademickiego nauczania dentystyki w Warszawie i ludziach, którzy przyczynili się do kontynuacji tego dzieła przygotowano wystawę, dostępną do obejrzenia w Centrum Dydaktycznym WUM.   


Fot. Dział Fotomedyczny WUM

              

      

W związku z pozostającymi wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA oraz PRAKTYKI w roku akademickim 2021/2022.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych: 26.04-09.05.2021 wyłącznie drogą mailową

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o wysłanie skanu wypełnionego na komputerze i podpisanego ręcznie kwestionariusza na stypendium zagraniczne na adres mailowy: marta.molek@wum.edu.pl lub agnieszka.wroczynska-gulik@wum.edu.pl

KWESTIONARIUSZ STUDIA

KWESTIONARIUSZ PRAKTYKI

Do skanu kwestionariusza należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie udziału w kole naukowym i potwierdzenie znajomości jęz. obcego, a w przypadku praktyk również list intencyjny z instytucji zagranicznej. Załączniki mogą być przygotowane w formie skanu, potwierdzenia mailowego od opiekuna koła, lektora, lekarza przyjmującego na praktyki, wyniku testu językowego online etc.

Wymagana średnia minimalna z całości studiów: 3,4

Uwaga: nie wymagamy dołączania poświadczenia średniej ocen z Dziekanatu. Dział Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z poszczególnymi Wydziałami zweryfikuje średnie aplikujących studentów.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na STUDIA

ZAPRASZAMY!

W związku z Uroczystością Obchodów 100-lecia Nauczania Stomatologii Akademickiej w Warszawiedla studentów III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego i English Dentistry Division oraz III roku higieny stomatologicznej i technik dentystycznych, dnia 23 kwietnia 2021 r. w godz.: 8.00-14.00 ogłasza się godziny dziekańskie.
 
Uprzejmie informujemy, że uczestnictwo w Uroczystości w/w osób jest obowiązkowe i przypominamy, że rejestracja na Konferencję możliwa jest wyłącznie online.